MARKETING ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Marketing adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült, melynek hatályos szövege ezen linken keresztül érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj.

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót Hachette Fascicoli S.r.l. („Társaság”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelés kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

2. AZ ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIKNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek:Hachette Fascicoli S.r.l.:

 • székhely, postai cím: Via Melchiorre Gioia 61., 20124 Milánó, Olaszország
 • nyilvántartási száma: 12624860156
 • honlap cím: https://hachette.hu/
 • képviselő neve: Suvet Kft.
 • képviselő székhelye: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.
 • képviselő cégjegyzékszáma: 01 09 712849
 • képviselő postai címe: 1660, Budapest, Pf. 307
 • képviselő e-mail címe: marvel@suvet.hu
 • képviselő telefonszáma: 06-1-3586633

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja, hogy a Társaság az Ön részére elektronikus vagy egyéb úton marketing célú megkereséseket küldjön:

 • elektronikus úton az Ön által megadott e-mail címre történő megküldéssel;
 • postai úton az Ön által megadott postacímre történő megküldéssel; valamint
 • telefonon az Ön által megadott telefonszámon keresztül

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott önkéntes hozzájárulás. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulásának visszavonását követően azonban a Társaság nem jogosult a személyes adatait kezelni.

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

6. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

6.1. Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adatait:

 • Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01 09 712849; e-mail cím: suvet@suvet.hu);
 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137)
 • SPRINTER Futárszolgálat Kft. (székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; cégjegyzékszám: 01-09-660447);
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463).

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az 4. pontban megjelölt jogalap alapján, illetve a 3. pontban megjelölt célból személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozói részére továbbíthatja.

6.2. Címzettek további kategóriái

Kifejezetten tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a jelen Tájékoztatóval érintett adatkezelések során a Társaság és Ön között jogvita merülne fel a Társaság jogosult Ön adatait továbbítani a jogi képviselője részére.

7. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Az alábbi Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba nem történik adattovábbítás.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által megadott adatokat a Társaság a marketing célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig, illetve amennyiben a megrendeléssel létrehozott előfizetés a 2 évet meghaladja úgy annak lejártáig, illetőleg a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó követelések megtörténtéig kezeli, azzal, hogy jogvitás ügy felmerülése esetén 10 évig vagy a megrendeléshez kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnéséig terjedhet az adatkezelés időtartama.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően technikai okokból kifolyólag legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a személyes Adatokat törli.A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

9. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog;
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

9.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról.

9.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Társaságtól azok pontatlansága esetén.Amennyiben a Társaság által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles a Társaság által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást a Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Társaságot ért kárért a mulasztó érintett felel.

9.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.Abban az esetben, ha a Társaság nyilvánosságra hozza a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Társaság megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

9.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Társaság, amelyeknek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társaság képviselőjéhez fordulni az

 • Suvet Kft.; 1660, Budapest, Pf. 307

címen, továbbá az

e-mail címen keresztül.Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása csak a marketing célú adatkezelésre korlátozódik, így annak visszavonása is ezen adatkezelésre terjed ki. Hozzájárulását a fenti posta címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.A Társaság a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

10. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ , BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c– telefonszám: +36 (1) 391-1400– fax: +36 (1) 391-1410– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu– honlap: http://naih.huTájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.