ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 1. március 26. napjától hatályos

 

 1. Alkalmazhatóság, szerződés létrejötte

 

A Marvel című képregény-könyvsorozatra vonatkozó feltételeket, valamint a felek alapvető jogait és kötelezettségeit Magyarországra kiterjedő hatállyal jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák.

A jelen ÁSZF a Hachette Fascicoli s.r.l. termékeinek a www.hachette.hu weboldalon („Weboldal”), telefonon, elektronikus levelező rendszeren („e-mail”), előfizetői kuponon keresztül történő megrendelését, kínálatát és értékesítését szabályozza.
A Hachette Fascicoli s.r.l., egy, Olaszországban bejegyzett társaság (székhelye: via Melchiorre Gioia 61, 20124 Milano, Olaszország; a Camera di Commercio di Milano-nál történt bejegyzési száma: 12624860156, REA sz. (Közig. Gazd. Jegyzék) 1572869;Adó- és áfa száma:12624860156, a társaság törzstőkéje,  100.000,00 euró, teljes mértékben befizetésre került („Hachette Fascicoli”).

A Hachette Fascicoli és Ön (együtt: „Szerződő Felek”) között a megállapodás létrejöhet a Weboldalon keresztül, előfizetői kupon postára adásával, valamint a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tevő egyéb eszköz útján történő megrendeléssel az alábbiak szerint.

A jelen ÁSZF a Szerződő Felek általi jogügylet részévé válik:

 1. a weboldalon keresztül történő szerződéskötés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat elfogadását jelző ikonra való rákattintás;
 2. a telefonon keresztül történő szerződéskötés esetén a UNITED CALL CENTERS Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em.; cégjegyzékszám: 05-09-018137) munkatársának rögzített hangfelvétellel igazolható szóbeli tájékoztatását követően az Ön elfogadó nyilatkozata;
 3. e-mailen keresztül történő szerződéskötés esetén az Ön részére a visszaigazolásban küldött e-mail csatolmányaként szereplő ÁSZF postafiókba történő megérkezését követően;

A termékek fenti pont szerinti értékesítése távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet

(„Rendelet”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi törvény”) valamint – a Weboldalon keresztül történő értékesítés tekintetében – az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elektronikus Kereskedelmi Törvény) is szabályoz.

A Hachette Fascicoli az ÁSZF rendelkezéseit a Weboldalán olyan módon teszi hozzáférhetővé Ön számára, hogy azt bármikor előhívhassa és tárolhassa.

Hachette Fascicoli jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit Önnek a Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, a jövőre nézve egyoldalúan módosítani.

Az esetleges módosítások és/vagy új feltételek a Weboldal lábjegyzetében található “Általános Szerződési Feltételek” szekcióban kerülnek közzétételre és az alábbiak szerint válnak hatályossá Önnel szemben:

 1. eseti megrendelések esetén a szerződésmódosítás hatálybalépését követő naptól számított első megrendelés benyújtásával,
 2. előfizetési szerződések esetén a szerződésmódosítás hatálybalépését követő naptól számított első lapszám átvételével.

Jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Weboldalon, link, banner vagy hiperhivatkozás formájában jelenlévő, a Hachette Fascicoli-tól eltérő alanyok termékeinek értékesítésére és/vagy szolgáltatásainak nyújtására. Az említett alanyokkal való kereskedelmi tranzakciók megkezdése előtt ellenőrizni kell azok különálló szerződési feltételeit. A Hachette Fascicoli nem felelős az említett alanyok által árusított termékek értékesítéséért, illetve az azok értékesítése során felmerült problémákért. A Hachette Fascicoli nem ellenőrzi és/vagy vizsgálja az említett hivatkozások révén megtekinthető weboldalakat; a Hachette Fascicoli tehát nem felelős az adott weboldalak tartalmáért, vagy az oldalakon található esetleges hibákért és/vagy hiányosságokért és/vagy törvénysértésért.
Jelen ÁSZF egyes számban megfogalmazott rendelkezései többes számban is értendők, és fordítva.

 1. Termékek

A Hachette Fascicoli által gyártott és Magyarországon előfizetésben maga által, de a Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01-09- 712849) („Suvet”) közreműködésével forgalmazott „Marvel” című képregény-könyvsorozat („Termék”).

A Hachette Fascicoli által értékesített Termék fő jellemzői a Weboldalon vannak összefoglalva.

A Weboldalon jelenlévő képek és leírások a lehető legpontosabb módon tükrözik a Termék jellemzőit. A Termék színei ugyanakkor eltérhetnek a valós színektől a felhasználó által a megjelenítésükhöz használt informatikai rendszerek vagy számítógépek beállításaitól függően. A Weboldalon szereplő Termék képei ezenkívül méretüket vagy az esetleges kiegészítő termékekkel való kapcsolatukat tekintve eltérőek lehetnek. Ezeket a képeket tehát tájékoztató jellegűnek kell tekinteni, a használatra vonatkozó korlátozásokkal együtt. A szerződés szempontjából az Ön által leadott megrendelésben szereplő termékleírás és meghatározás lesz az irányadó.

 

 1. Rendelés módja

3.1. Megrendelés, utánrendelés, előfizetés

Ön a megrendelés Hachette Fascicolihoz történő fentiek szerinti benyújtásával elfogadja a Hachette Fascicoli Weboldalán közzétett ajánlatot, az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, azt elfogadja és nyilatkozik arról, hogy a Hachette Fascicoli az ÁSZF rendelkezéseit Önnel ismertette.

A megrendelés során Ön a Hachette Fascicoli részére megadja nevét, címét, telefonos és e-mail elérhetőségét. A megrendelés benyújtásával Ön hozzájárul személyes adatai Hachette Fascicoli mint adatkezelő általi kezeléséhez. Ön a megrendelés során elfogadja továbbá a Hachette Fascicoli Általános Adatvédelmi Tájékoztatóját és nyilatkozik a Marketing Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásáról.

A Termék előfizetésére csak 2020. május 15. napjáig, a 60. lapszámtól van lehetőség. A Termékre 2020 május 15. napja (vagy 500 előfizető jelentkezése) után nem lehet előfizetni, de a készlet erejéig az egyes, már megjelent lapszámok utánrendelés keretében megrendelhetők a Hachette Fascicoli-tól.

Előfizetési szerződés esetén a Hachette Fascicoli a Weboldalán közzétett kedvezményeket biztosítja az Ön számára a szerződés teljes időtartama alatt.

Az előfizetési szerződés esetén, ha az Ön érdekköréből származó ok (különösen fizetési késedelem vagy felmondás) miatt nem kerül sor a szerződés megszüntetésére, úgy a Termék teljes – akár a Hachette Fascicoli által utólag módosított – sorozata kiszállításra kerül.

Bármely Szerződő Fél jogosult az előfizetési szerződést, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondani. A Szerződő Felek kötelesek egymással a már kiszállított Termékek vonatkozásában elszámolni.

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, fel kell vennie a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a 14. pontban megjelölt telefonszámon, e-mail címen vagy tértivevényes postai küldeményben az adott pontban megjelölt címen.

A Termék küldésének megszakítására az Ön előfizetés megszakítási kérelmének Hachette Fascicoli részéről történő átvételét követő első munkanapon kerül sor. Önnek ki kell fizetnie a megszakítási kérelmének Hachette Fascicoli részéről történő átvétele időpontjáig esetlegesen feladott Terméknek a vételárát.

Előfizetési szerződés tartalmazza a Termék és a sorozat időtartama alatt az alábbi ajándék kiszállítását: az I. csomagban a 61. lapszám ingyenes.

A Hachette Fascicoli fenntartja magának a jogot arra, hogy az egy küldeményben található lapszámok számát növelje.

Hachette Fascicoli fenntartja a jogot az olyan rendelések visszautasítására, amelyek az alább felsorolt felhasználóktól érkeznek: (i) akivel jogvitája áll fenn; (ii) aki előzetesen megszegte a jelen ÁSZF rendelkezéseit; (iii) aki bármilyen típusú csalásban volt részes; (iv) aki hamis, hiányos vagy pontatlan személyes adatokat adott meg. Az Ügyfélszolgálat képes a felhasználók nyelvével azonos nyelven kommunikálni.

3.2. Ki rendelhet?
A Termékek vásárlása kizárólag a 18. életévüket betöltött felhasználóknak van fenntartva, akik fogyasztónak minősülnek a Ptk. 8:1 § 3. pontja értelmében (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). A kiskorú természetes személy által benyújtott megrendelés semmis. A Hachette Fascicoli ebből származó kárát a vétőképtelen kiskorú gondozójától (szülőjétől vagy gyámjától) követelheti. Ezért semmilyen esetben nem vásárolhatnak viszonteladók vagy nagykereskedők, vagy a Temékeket viszonteladás céljából megvásárolni szándékozó alanyok; ezért tilos az ilyen alanyok számára történő értékesítés.

3.3. Rendelés véglegesítése
A Termékek Weboldalon keresztül történő vásárlására a Weboldalra való regisztrációval vagy anélkül is sor kerülhet. Az Ön megrendelése akkor válik hatályossá, amikor az a Hachette Fascicoli számára hozzáférhetővé válik.

 1. Tájékoztatás 

A Ptk. és az Elektronikus Kereskedelmi Törvény értelmében, melyek az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak, a Hachette Fascicoli tájékoztatja Önt az alábbiakról:
Az egy vagy több Termékre vonatkozó, a Weboldalon keresztül történő szerződés megkötése érdekében elektronikus formátumú megrendelőszelvényt kell kitöltenie és továbbítania a Hachette Fascicoli részére,  elektronikus úton, a Weboldalon található utasításokat követve.
Hachette Fascicoli köteles az Ön megrendelésének megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A visszaigazolás akkor válik hatályossá, azaz a szerződés akkor jön létre a megrendelt Termék vonatkozásában Ön és a Hachette Fascicoli között, amikor a visszaigazolás az Ön számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az Ön megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül Önhöz nem érkezik meg, Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.
Az elektronikus formátumú megrendelőszelvény  elküldését követően Hachette Fascicoli az Ön által megadott e-mail címre elküldi a fentiekben említett visszaigazolást, mely tartalmazza a megrendelés megerősítését. Az e-mail tartalmaz egy linket, amelyen keresztül megtekintheti – a Weboldalon egyébként bármikor elérhető – ÁSZF-et, mely magában foglalja a szerződéstől való elállásra vonatkozó tájékoztatást. Az első csomaggal kap egy tájékoztatót, mely tartalmazza – többek között – az árra, a rendelkezésre álló fizetési eszközökre vonatkozó részletes utasításokat, az elállási jogra, a szállítási díjakra (amennyiben vannak) és az esetleges egyéb költségekre vonatkozó információkat, az Ügyfélszolgálat elérhetőségeit, ahol segítséget kérhet és/vagy panaszt nyújthat be.

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra  ezért ez utóbb nem lesz hozzáférhető és visszakereshető. Az előfizetési szándék elfogadásakor tett nyilatkozatait ugyanakkor elektronikus úton rögzítjük.

A Hachette Fascicoli biztosítja Önnek, hogy az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni.

A szerződés megkötéséhez rendelkezésre álló nyelv a magyar, így a Szerződő Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés, egyéb értesítés csak magyar nyelven érvényes és hatályos.

A Hachette Fascicoli nem veti alá magát semmilyen magatartási kódexnek.

 

 1. Árak 
  A Termék vételárát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

A Termékek vételárai – utánrendelés esetében a szállítási díjak is – Forintban vannak feltüntetve, kizárólag Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényesek és tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét.

A Hachette Fascicoli tájékoztatja Önt, hogy amennyiben késedelme miatt követeléskezelő cég igénybevétele válik szükségessé, úgy az elmaradt vételár jogcímén fennálló tartozás mellett a közreműködő jelen ÁSZF 2. számú mellékletében meghatározott adminisztrációs díjat is köteles megtéríteni.
.
6. Fizetések

A vételár megfizetésének határideje a készpénz-átutalási megbízás kézhezvételét követő 14. nap, amelyet Ön – az utánrendelés kivételével – utólag, a Termék kiszállításával egyidejűleg, a csomag részeként vesz át.

A csomag vételárának kifizetésére bármely, az alábbiakban ismertetett fizetési mód alkalmazása esetén annak átvételét követően 14 nap áll rendelkezésre.

 

6.1. Fizetési módok

A Termékek fizetése kizárólag az alábbiakban felsorolt fizetési módok egyikén történhet. Amennyiben az alábbiakban felsorolt fizetési módok közül egy vagy több nem alkalmazható egy meghatározott megrendelési mód esetében, erre előzetesen kifejezetten felhívjuk az Ön figyelmét.
Tájékoztatjuk, hogy az – utánrendelés fentiekben ismertetett esetét kivéve – minden küldeményt csak a kézhezvétel után kell kifizetni, a csomagban található készpénzátutalási megbízással, banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel.

Az Ön által megrendelt Terméket tartalmazó csomagban talál egy készpénzátutalási megbízást, amelyen elő van nyomtatva a fizetendő összeg. A készpénzátutalási megbízáson szereplő összeget a Magyar Posta bármely postahivatalában befizetheti. Javasoljuk, hogy fizetési bizonylatként őrizze meg a feladóvevényt.

Utánrendelés esetén Ön előre köteles kifizetni a Termék vételárát és a házhozszállítás költségét. Az utánrendelés keretében megfizetett vételár és szállítási költség jóváírását követő 28 napon belül a Hachette Fascicoli köteles feladni a Terméket.

Az Ön által használt bankkártya bizalmas adatai (kártyaszám, kártyabirtokos neve, lejárati dátum, biztonsági kód) titkosítva vannak és közvetlenül a fizetés kezelőjéhez kerülnek továbbításra anélkül, hogy áthaladnának a Hachette Fascicoli által használt szerveren. A Hachette Fascicoli tehát soha nem fér hozzá és nem menti el ezeket az adatokat.

 1. Termék kiszállítása

 

A Hachette Fascicoli a Terméket – az Ön által megadott címre – a megrendelés benyújtásától számított 30 napon belül köteles kiszállítani, majd az előfizetési szerződés teljesítése során a kiszállítás mindig 4 hetente esedékes.

A Hachette Fascicoli a Termék kézbesítését a Magyar Posta végzi 3 munkanapos szállítási határidővel.

A Hachette Fascicoli köteles viselni a Termék csomagolásával és kiszállításával összefüggésben felmerült költségeket.

A Hachette Fascicoli  a Termék kiszállítását kizárólag Magyarország területére  eső kiszállítási címre vállalja.

A Magyar Posta és a Futárszolgálat általi házhozszállítás esetén a Termék átvételére Önön kívül az Önnel egy háztartásban élő hozzátartozói is jogosultak. Amennyiben a szállítási címnél cég neve van feltüntetve, úgy a vezető tisztségviselő mellett egyéb jogosult átvevőnek minősül a cég székhelyén vagy telephelyén tartózkodó olyan személy, aki az átvétel tényét aláírásával igazolni tudja. Amennyiben Ön a megrendelés során a jelen pontban meghatározott személyek egy részét ki kívánta zárni a Termék átvételére jogosultak köréből és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelölt meg a Termék átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a Hachette Fascicoli továbbítja a Magyar Posta és a Futárszolgálat felé, de a Hachette Fascicoli az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.

Amennyiben a kiszállítás postai úton történik, és Ön, illetve a fent megjelölt személyi körből a Termék átadásakor senki nem tartózkodik a megadott címen, a szolgáltatással megbízott személy a csomagot az értesítésben megjelölt postahivatalban hagyja, ahol a Terméket a sikertelen kézbesítéstől számított 5 (öt) munkanapon belül lehet átvenni és ezen határidőn belül történő átvétellel az átadás szabályosan megtörténtnek minősül. Amennyiben a Termék kiszállítása Futárszolgálattal történik, és átadáskor sem Ön, sem a fent megnevezett személyek nem tartózkodnak a megadott címen, a Futárszolgálat értesítést hagy az Ön által megadott kiszállítási címén a sikertelen kézbesítésről. A Futárszolgálat visszaküldi a Terméket a Hachette Fascicoli-nak miután azt háromszor kísérelte meg az Ön részére kézbesíteni sikertelenül.

Ha Ön elmulasztja a fentiekben megjelölt 5 (öt) munkanapon belül átvenni a Terméket a megjelölt postahivatalban, vagy a Futárszolgálat általi háromszori kézbesítési kísérlet sikertelen, úgy a Hachette Fascicoli jogosult elállni a szerződéstől.

A szállítási határidő kiszámolása kizárólag a munkanapok figyelembevételével történik, nem számítanak bele a szombatok, vasárnapok és az ünnepnapok.
Amennyiben a Hachette Fascicoli nem tartja be a megjelölt határidőket, Önnek jogában áll a megrendelést elmaradt vagy késedelmes szállítás miatt törölni. A megrendelés törlésére vonatkozó igényét az alábbi e-mail címen igényelheti: marvel@suvet.hu, feltüntetve nevét és címét, vagy hívnia kell az Ügyfélszolgálatot a 14. pontban megadott telefonszámon.

 


 1. Ellálási joggal kapcsolatos tájékoztatás

 

8.1. Elállási jog
Önnek lehetősége van az átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, illetve termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Nincs helye indokolás nélküli elállásnak olyan termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, telefonon vagy e-mail útján a Hachette Fascicoli részére (Ügyfélszolgálat 14. pontban megadott elérhetőségei: cím: 1171 Budapest, Pesti út 474., e-mail cím: marvel@suvet.hu; telefonszám: 06 1-3586633).

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Amennyiben Ön a jelen pontban foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, úgy a megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolni és vissza kell küldeni. A Termék visszaküldésének a közvetlen költségét Ön viseli. Ön köteles a Suvet (cím: 1171 Budapest, Pesti út 474.) számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának a közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.  Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Ezért a Termék megfelelő visszaküldésével, visszaadásával egyidejűleg mellékelnie kell ahhoz az elállásról szóló nyilatkozatot, mely igazolja az elállási jog határidőben történő gyakorlását. Az elállási nyilatkozatot Ön e-mailben közvetlenül is megküldheti a Hachette Fascicolinek címezve a marvel@suvet.hu e-mail címre, amely esetben nem szükséges mellékelni a Termékhez az elállásról szóló nyilatkozatot. Az elállási nyilatkozatban meg kell jelölni a nevét, címét, a megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának keltét, illetve a megrendelés egyéb azonosító adatait.


8.2. Az elállás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának (és a visszküldött Termék) kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által, utánrendelés esetén (tekintettel arra, hogy utánrendelés esetén Ön előre köteles kifizetni a Termék vételárát), esetlegesen teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Hachette Fascicoli a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Terméket vissza nem kapja, vagy Ön nem igazolta hitelt érdemlően, hogy visszaküldte; a Hachette Fascicoli a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Terméket a szokásos körültekintéssel kell tárolni, kezelni és megvizsgálni, és épen, minden részében teljesen, hibátlanul működő állapotban, minden tartozékával és az esetleges tájékoztatókkal, azonosító lapokkal, csomagolással és a Termékre ragasztott címkékkel, épen és nem módosítva, illetve a rendeltetésszerű használatnak megfelelően és kopási jelektől vagy szennyeződésektől mentesen kell visszaszolgáltatni. A rendeléstől való elállás a Termék egészére vonatkozik; nem gyakorolható a Terméknek csak részeire és/vagy tartozékaira. Amennyiben az elállás gyakorlása nem az alkalmazandó jogi előírásoknak megfelelően történik, ez nem vonja maga után a szerződés megszűnését és ebből következően nem jogosít fel költségtérítésre. Ebben az esetben Hachette Fascicoli e-mailben értesíti Önt, visszautasítva az elállási kérelmet. Amennyiben a Termék már megérkezett a Hachette Fascicoli-hoz, ez utóbbinál marad az Ön általi újabb átvétel érdekében, melynek az Ön költségére és felelősségére kell történnie. Amennyiben az a Termék, amellyel kapcsolatban az elállási jogot gyakorolta, a Termék természetének, jellemzőinek és működésének biztosításához szükségestől eltérő bánásmód következményeként értékcsökkenést szenvedett, a visszatérítés összege az értékcsökkenésnek megfelelő összeggel kerül csökkentésre. A Hachette Fascicoli e-mailben vagy postán értesíti Önt a visszatérítés összegének körülményéről és az ebből következő csökkentett összegről. Amennyiben a visszafizetés már megtörtént, az értesítésben tudatja a banki átutaláshoz szükséges adatokat is, a Termék értékcsökkenése miatt az Ön által visszafizetendő összeg elutalásához vagy egyéb módon történő teljesítéséhez.
Amennyiben, valamely törvényi feltétel fennállása miatt, az elállási jog nem alkalmazható egy vagy több Termékre, az ajánlatban erre kifejezett és specifikus utalás történik.

 1. Termékszavatosságról szóló tájékoztatás
  A Hachette Fascicoli Termékével kapcsolatban Önt megilleti a termékszavatosságra vonatkozó Ptk. rendelkezések alapján biztosított igények érvényesítése.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 10. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatosság keretében, a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog hibája esetén a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Hachette Fascicoli az alábbiak szerint felhívja az Ön figyelmét, arra hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Termékszavatosság alapján Önt megillető igények érvényesítése érdekében Önnek mindenekelőtt igazolnia kell a vásárlás dátumát és a Termék átadását. Ezért, az adott bizonyítás szempontjából, célszerű megőrizni minden dokumentumot, amellyel igazolni tudja a vásárlás, illetve az átadás dátumát.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

 1. Kellékszavatosságról szóló tájékoztatás

 

Ön a Hachette Fascicoli hibás teljesítése esetén a Hachette Fascicoli szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Hachette Fascicoli számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Hachette Fascicoli költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Hachette Fascicoli adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a Hachette Fascicoli szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, a Hachette Fascicoli nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ön a Hachette Fascicoli hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését Önnek kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot Ön bemutatja.

A Hachette Fascicoli az Ön bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

(i) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

(ii) a megrendelt Termék megnevezését, vételárát,

(iii) a szerződés Hachette Fascicoli általi teljesítésének időpontját,

(iv) a hiba bejelentésének időpontját,

(v) a hiba leírását,

(vi) szavatossági igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, mely esetében figyelemmel kell lenni a Termék jellegére, továbbá

(vii) szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a Hachette Fascicoli szavatossági kötelezettségének a Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben adja meg. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátjuk.

Amennyiben a szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, az azzal kapcsolatos álláspontunkról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesítjük.

 

 1. Tulajdonjog fenntartása

A Hachette Fascicoli a vételár teljes kiegyenlítéséig a Terméken a tulajdonjogát fenntartja.
Amennyiben Ön nem élt a fentiekben ismertetett elállási jogával határidőben úgy köteles a Termék vételárát megfizetni a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint.

 

 1. Fizetési késedelem

 

Amennyiben Ön elmulasztja a készpénz-átutalási megbízáson szereplő fizetési határidőt, késedelembe esik.

Fizetési késedelem esetén a Hachette Fascicoli írásban, a következményekre való figyelmeztetéssel, felszólítja Önt a fizetési kötelezettsége teljesítésére. A fizetési emlékeztető kiküldése, amennyiben az Ön e-mail címe rendelkezésre áll, az első két alkalommal az elektronikus levelező rendszeren keresztül, majd postai úton, ellenkező esetben mindenkor nem könyvelt postai küldemény útján történik.

Ön tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy késedelme esetén a tartozás behajtása érdekében a Hachette Fascicoli erre szakosodott követeléskezelő céget vagy ügyvédi irodát vegyen igénybe. Hozzájárul ahhoz, hogy a tartozás érvényesítésével összefüggő személyes adatai harmadik fél részére az adatkezeléshez szükséges célból és ideig átadásra kerüljenek.

A Hachette Fascicoli tájékoztatja Önt, hogy a jelen szerződésből származó követelései behajtására a CREDIT CONTROL Management Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) részére adott megbízást. A CREDIT CONTROL Management Kft. a behajtási eljárás során külön meghatalmazás nélkül is jogosult a Hachette Fascicoli képviseletére.

 

 1. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon illusztráltak a Hachette Fascicoli tulajdonát képezik. A Weboldal tartalma (csak példaként említve, a szövegek, illusztrációk, képek, logók, márkák, rajzok, zenék, modellek, stb.) a Hachette Fascicoli vagy kereskedelmi partnereinek kizárólagos tulajdonát képezik. Szigorúan tilos a Weboldal tartalmának bármilyen módon történő részleges vagy teljes másolása (kivéve az alábbiakban kifejezetten tervezett módokat), terjesztése, közzététele, továbbítása, módosítása vagy értékesítése, vagy az onnan származó művek létrehozása.
“Hachette Fascicoli” a Hachette Fascicoli által kezelt kereskedelmi márkanév. A www.hachette.hu weboldal és a hozzá tartozó domain szintén a Hachette Fascicoli tulajdonát képezik.
Tilos a szerzői jogra, a márkanévre vagy más kizárólagos jogokra vonatkozó hivatkozásoknak vagy az ott lévő tartalmaknak a www.hachette.hu weboldalról történő másolása és kereskedelmi célú felhasználása. Ön másolatot készíthet a www.hachette.hu weboldalon közzétett internet oldalakról személyes, nem kereskedelmi célú használatra azzal a feltétellel, hogy az Internet oldalak minden egyes másolata megőrzi a “szerzői jogokra” és más, ott feltüntetett kizárólagos jogokra vonatkozó utalásokat.

 1. Irányadó jog; a jogviták peren kívül történő megoldása; alternatív vitarendezések, fogyasztói jogviták online rendezése 


Az Ön és a Hachette Fascicoli között kötött szerződésre a magyar jog az irányadó.

A jelen jogválasztása azonban nem eredményezheti azt, hogy Önt, amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van, megfosszák az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni.

 

13.1. Panasz

A Fogyasztóvédelmi törvény alapján, Ön a webáruház működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Hachette Fascicoli-t:

 1. levelezési cím: 1171 Budapest, Pesti út 474.
 2.  e-mail cím: marvel@suvet.hu
 3. telefonszám: 06-1-358-6633

 

Telefonon munkanapokon 8 és 20 óra között érhető el az Ügyfélszolgálat.

A telefonon tett panaszokat azonnal megvizsgáljuk, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosoljuk.

Amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A panaszokat egyedi azonosítóval látjuk el. A jegyzőkönyv másolati példányát haladéktalanul megküldjük.

13.2. Békéltető testület eljárása

Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem az Ön megelégedésére történt, vagy az Ön panasza elutasításra került, Ön, a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet.  Ön a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat a (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület illetékességi területről, vagy a testület elérhetőségeit letöltheti oldalunkról.

A fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület látja el a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait.

13.3. Bírósághoz fordulás

 

Jogorvoslat a Békéltető Testület határozata, ajánlása ellen

A Békéltető Testület eljáró tanácsi határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

13.4. Tisztességtelen általános szerződési feltétel

 

A tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában indított perek a törvényszék hatáskörébe tartoznak. A fogyasztói szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelensége tárgyában indított perre az a bíróság illetékes, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában belföldi tartózkodási helye, vagy – ha a felperes nem természetes személy – belföldi székhelye található. Ha a felperes belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az alperes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy – ha az alperes nem természetes személy – az alperes székhelye alapítja meg.

 

13.5. Egyéb lehetőségek

 

Amennyiben Ön az Európai Unió egyik, Magyarországtól eltérő tagállamában él, a fentieken kívül, a jelen ÁSZF alkalmazásával, teljesítésével és értelmezésével kapcsolatos jogvitákkal összefüggésben joga van igénybe venni a kis értékű jogviták megoldására az létrehozott európai eljárást, melynek szabályait a 2007. július 11-én kelt 861/2007/EK Rendelet tartalmazza. A jogvita értéke nem haladja meg az 5.000,00 eurót, mely összeg nem tartalmazza a kamatokat, illetékeket és költségeket. A hivatkozott rendelet szövege az eur-lex.europa.eu weboldalon található meg.

 

13.6. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Amennyiben a Hachette Fascicoli panaszkezelés során megsértette az Ön számára biztosított jogszabályokat, Ön, a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu.


 1. Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll bármilyen információval.
Információt kérhet, kommunikációt küldhet, segítséget igényelhet vagy reklamációt nyújthat be a Hachette Fascicoli Ügyfélszolgálatához az alábbi módokon:

 • postán, az alábbi címen: 1171 Budapest, Pesti út 474.;
 • telefonon, a 06-1-358-6633számon (az alábbi időpontokban működő díjköteles — de nem emelt díjas — telefonszámon: 8:00 – 20:00 hétfőtől péntekig, a magyar ünnepnapok kivételével.
 • e-mailben az alábbi címen: marvel@suvet.hu
  A Hachette Fascicoli a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül válaszol a benyújtott reklamációkra.
 1. Személyes adatok és sütik 

A személyes adatok Hachette Fascicoli által történő kezelésére vonatkozó információk itt találhatók: www.hachette.hu ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTAT, míg a sütikre vonatkozó információk ittwww.hachette.hu SÜTIK

 1. Vegyes rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:

 1. Ptk., Rendelet, Elektronikus Kereskedelmi Törvény, Fogyasztóvédelmi törvény;
 2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 

A Hachette Fascicoli az Ön adatait a szerződéskötéssel, a Termékkel, a szerződés teljesítésével, a vételár megfizetésével, követelés érvényesítésével, a hibabejelentéssel kapcsolatos kérdésekkel és esetleges további ajánlat küldésével összefüggésben bizalmasan kezeli. A Hachette Fascicoli adatkezelésének részletes szabályait, az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező 3.1. pont szerint Adatvédelmi Tájékoztató és Marketing Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazzák.

 

 1. számú melléklet — Vételár és szállítási díj

 

Lapszám Újságárusoknál Hachette Fascicoli
Előfizetés Utánrendelés
1. kötet 990 Ft 490 Ft 990 Ft + 799 Ft szállítási díj
2. kötet 1990 Ft 1990Ft 1990 Ft + 799 Ft szállítási díj
3-18. kötetek 2890Ft 2890 Ft 2890 Ft + 799 Ft szállítási díj
19. és további kötetek 3090Ft 2890 Ft 3090 Ft + 799 Ft szállítási díj

 

1 A szállítási díj egy vagy két kötet szállítási díját tartalmazza.

 1. számú melléklet — Adminisztrációs költség

 

A követeléskezelő cég részére átadott ügyenként
3900 Ft + 27% áfa